บริการอื่น ๆ

ติดตั้งระบบแม่ข่าย บริการติดตั้งระบบแม่ข่ายจะเกี่ยวข้องกับการติดตั้ง จัดตั้งระบบต่าง ๆ เหล่านี้คือ ระบบเว็ป ระบบอิเล็คทรอนิคส์เมล์ ระบบให้บริการแฟ้มข้อมูลและเครื่องพิมพ์ร่วมกัน ระบบฐานข้อมูล (RDBMS) เป็นต้น ระบบเว็ปจะเป็นระบบพื้นฐานสำหรับติดต่อข้อมูลข่าวสารผ่านทางอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นอีกช่องทางให้ลูกค้าเข้าถึงบริษัทคุณได้ รวมทั้งระบบอินทราเน็ตสำหรับให้ข้อมูลข่าวสารระหว่างแผนกหรือหน่วยงานของ ท่าน ระบบอิเล็คทรอนิคส์เมล์เป็นแม่ข่ายสำหรับจัดการอีเมล์ทั้งภายนอกและภายใน องค์กรของท่าน ระบบอีเมล์ภายในสามารถใช้สำหรับทดแทนระบบเอกสารภายในเพื่อลดภาระงานด้าน เอกสาร อีกทั้งยังรวดเร็ว ถูกต้องและถึงผู้ที่ต้องการแน่นอน ระบบฐานข้อมูลเป็นระบบฐานข้อมูลสัมพันธ์เพื่อจัดเก็บข้อมูลขององค์กรของท่าน ซึ่งจะใช้ร่วมกับโปรแกรมทางธุรกิจต่าง ๆ ระบบพื้นฐานนี้เราสามารถติดตั้ง จัดตั้งได้ไม่ว่าแพลตฟอร์มที่องค์กรท่านต้องการเป็นแบบใด เช่น Microsoft Platform, Linux Platform, FreeBSD Platform และเราสามารถให้คำปรึกษาเพื่อให้เหมาะแก่องค์กรของท่านได้

แก้ไขหรือเพิ่มเติมโปรแกรมธุรกิจให้ดีขึ้น

พัฒนาซอฟแวร์เพื่อเชื่อมระบบพื้นฐานด้านธุรกิจต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เช่น โปรแกรม สำหรับปรับราคาอัตโนมัติเชื่อมกับระบบบัญชี โปรแกรมจัดการโครงงานเชื่อมกับระบบบัญชี เพื่อให้โปรแกรมต่าง ๆ ใช้ข้อมูลร่วมกัน หรือพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มหน้าที่ ใช้งานของโปรแกรมพื้นฐานที่มีอยู่ซึ่งขาดหน้าที่ที่ต้องการ หรือมีอยู่แต่ไม่สะดวกต่อการใช้งาน

ให้คำปรึกษาและติดตั้งระบบเครือข่าย

บริการให้คำปรึกษาและติดตั้งระบบเครือข่ายเป็นบริการที่สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ รวมถึงการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์คให้กับองค์กรของท่าน ซึ่งองค์กรของท่านอาจจะมีระบบเน็ตเวิร์คอยู่แล้วต้องการเพิ่มเติมหรือปรับ ปรุง หรือองค์กรของท่านอาจจะยังไม่มีระบบเน็ตเวิร์คอยู่

ให้คำปรึกษาและติดตั้งและปรับเปลี่ยนมาใช้ Ubuntu

บริการให้คำปรึกษาและติดตั้ง และปรับเปลี่ยนมาใช้ Ubuntu ทั้ง Desktop และ Server ซึ่ง Ubuntu เป็น Linux ซึ่งสนับสนุนภาษาไทย รวมถึงมีซอฟแวร์ OpenOffice สำหรับงานออฟฟิสซึ่งมีคุณสมบัติเพียงพอต่อการใช้งานในองค์กรทั่ว ๆ ไป บริษัทฯ มีบุคคลากรและมีประสบการณ์พร้อมกับลูกค้าจริงซึ่งประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ในบริการนี้ รวมถึงสินค้าต่าง ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นซอฟแวร์ธุรกิจก็สามารถทำงานบน Ubuntu ได้เป็นอย่างดี โดยมีประสบการณ์และลูกค้าจริงซึ่งใช้งานอย่างพึงพอใจ