Collaborative Portable Accounting

Collaborative Portable Accounting - CPA : Web based ERP

ระบบบัญชี CPA เป็นระบบบัญชีและวางแผนจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) ที่เป็นเว็บโปรแกรม (Web-based Application) ซึ่งมีคุณสมบัติเด่น ๆ ดังนี้

  • เป็นเว็บซอฟแวร์ (Web-based Software) ทำให้ท่านสามารถทำงานร่วมกันในสถานที่ห่างกันได้อย่างไร้ปัญหาเรื่องพรมแดน

  • เป็นระบบบัญชีสำหรับผู้ไม่รู้บัญชี ระบบจะลงบัญชีอัตโนมัติแทนท่านเมื่อท่านป้อนข้อมูลเอกสารทางบัญชี เช่น เปิดใบกำกับสินค้า เป็นต้น

  • ข้อมูลพร้อมเสมอสำหรับนำไปใช้ ระบบสนับสนุนการเจาะ (Drill down) เพื่อดูข้อมูลรายละเอียดจนถึงข้อมูลเอกสารต้นทางในทุก ๆ ฟอร์มและรายงาน

  • ระบบพร้อมที่จะขยาย และเป็นระบบแบบเปิด ข้อมูลจะจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลสัมพันธ์ซึ่งรองรับปริมาณข้อมูลในทุกขนาด ข้อมูลที่จัดเก็บท่านสามารถจะดึงไปใช้ประมวลผลเพิ่มเติมได้ ไม่จำกัดว่าจะต้องใช้ส่วนรายงานของโปรแกรม CPA เท่านั้น ท่านสามารถใช้โปรแกรมอื่น ๆ มาร่วมทำงานด้วยได้ เช่น โปรแกรม Microsoft Excel เป็นต้น

  • ไม่ต้องทำการติดตั้งใด ๆ ที่เครื่องลูกข่าย สิ่งที่ต้องการบนเครื่องลูกข่ายมีเพียงโปรแกรมเว็ปบราวเซอร์และ Acrobat Reader เท่านั้น ท่านไม่ต้องปวดหัวกับการจัดการเครื่องลูกข่าย หรือปวดหัวกับความไม่เข้ากันของซอฟแวร์บนเครื่องลูกข่ายอีกต่อไป

  • ไม่จำกัดแพลตฟอร์ม โปรแกรมเป็นเว็ปและใช้ฐานข้อมูลสัมพันธ์ตามมาตรฐาน ดังนั้นโปรแกรมนี้จึงสามารถใช้บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้อย่างไม่จำกัด เช่น Microsoft Platform, Linux Platform, FreeBSD Platform เป็นต้น

  • ครบถ้วนกับการทำงานด้านบัญชีและระบบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โปรแกรมมีระบบซื้อ ขาย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ บัญชีแยกประเภททั่วไป ระบบสินค้าคงคลังและคลังสินค้า ระบบบริหารเงิน ฯลฯ

  • พัฒนาโดยบุคคลากรในประเทศไทย ระบบบัญชีและระบบธุรกิจต่าง ๆ ที่เป็นเฉพาะประเทศไทยได้รับการสนับสนุน อีกทั้งบุคคลากรในการสนับนสนุนโปรแกรมก็มีพร้อม

  • มีจัดแพ็คสำหรับองค์กรของคุณ สำหรับ SOHO (Small Office and Home Office), SME (Small and Medium Enterprise)