Stayhere

Stayhere - Web based Hotel Management

เป็นเว็บซอฟแวร์ (Web-based) สำหรับบริหารจัดการการขายห้องพัก โรงแรม ซึ่งมีัลักษณะเด่น ๆ ดังนี้
 • แสดง สถานะในลักษณะผังของห้องพักในแต่ละชั้น หรือผังของห้องพักในแต่ละบริเวณ โดยสถานะต่าง ๆ เช่น เช็คอิน เช็คเอ้าท์ (รอทำความสะอาด) พร้อมเข้าพัก ฯลฯ
 • ผังสามารถปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมได้เอง
 • สามารถ กำหนดอัตราค่าห้องได้ และปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ สนับสนุนทั้งอัตรารายวัน รายชั่วโมง รายอาทิตย์ ฯลฯ หรือมีผสมผสานกันตามต้องการ
 • การบันทึกมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายที่ต้องการชาร์จเข้าห้องอื่น ๆ รวมถึงการรับสินค้า การควบคุมสต๊อคของสินค้าในมินิบาร์และสโตร์ และสต๊อคของวัศดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ
 • ทำงานร่วมกับระบบ Smart Card เพื่อออกบัตรสำหรับควบคุมการเปิดปิดห้อง และเปิดปิดไฟฟ้า (อนุญาตให้เปิดปิดห้อง ไฟฟ้า ได้เฉพาะห้องที่เช็คอินและภายในช่วงระยะเวลาที่เช็คอิน)
 • การบันทึก ออกบัตร การทำความสะอาดห้อง
 • การ ออกบิล การควบคุมการรับเงิน และสามารถทำงานร่วมกับลิ้นชักเก็บเงิน (Cash Drawer) รวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการควบคุมการรับเงินได้
 • การรับเงินลักษณะต่าง ๆ เช่น เงินสด บัตรเครดิต บัตรเงินสด ฯลฯ
 • การส่งเสริมการขาย เช่น การออกบัตรเงินสด หรือคูปองส่วนลด พร้อมกับการควบคุม (เช่น รหัสควบคุม ควบคุมวันหมดอายุ เป็นต้น)
 • การจัดการอื่น ๆ เช่น เปลี่ยนห้อง ต่อเวลาเข้าพัก เป็นต้น
 • รายงานต่าง ๆ ในลักษณะของการ Drill Down (จากสรุป เจาะไปหารายละเอียดรายการ)
 • เป็นเว็บซอฟแวร์ (Web-based) สนับสนุนการใช้งานต่างสถานที่ สามารถบริหารหรือตรวจสอบรายการจากสถานที่ห่างกันได้อย่างไร้พรมแดน
 • ระบบพร้อมที่จะขยาย และเป็นระบบแบบเปิด ข้อมูลจะจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลสัมพันธ์ซึ่งรองรับปริมาณข้อมูลในทุกขนาด ข้อมูลที่จัดเก็บท่านสามารถจะดึงไปใช้ประมวลผลเพิ่มเติมได้ ไม่จำกัดว่าจะต้องใช้ส่วนรายงานของโปรแกรมเตรียมให้เท่านั้น ท่านสามารถใช้โปรแกรมอื่น ๆ มาร่วมทำงานด้วยได้ เช่น โปรแกรม Microsoft Excel เป็นต้น (โดยการ Export ข้อมูล)
 • ไม่ต้องทำการติดตั้งใด ๆ ที่เครื่องลูกข่าย (Zero Client Administration) สิ่งที่ต้องการบนเครื่องลูกข่ายมีเพียงโปรแกรมเว็ปบราวเซอร์และ Acrobat Reader เท่านั้น ท่านไม่ต้องปวดหัวกับการจัดการเครื่องลูกข่าย หรือปวดหัวกับความไม่เข้ากันของซอฟแวร์บนเครื่องลูกข่ายอีกต่อไป
 • ไม่จำกัดแพลตฟอร์ม โปรแกรมรองรับการทำงานบน Windows, Linux, Unix, *BSD
 • สนับสนุนการต่อเชื่อมเข้ากับระบบบัญชีหลังบ้าน (Back Office Accounting) กับระบบ CPA (กรณีต้องการมีระบบบัญชีหลังบ้านสำหรับการจัดการระบบบัญชีเต็มรูปแบบทั้ง องค์กร)
 • พัฒนาโดยบุคคลากรในประเทศไทย ระบบธุรกิจต่าง ๆ ที่เป็นเฉพาะประเทศไทยได้รับการสนับสนุน อีกทั้งบุคคลากรในการสนับนสนุนโปรแกรมก็มีพร้อม